Çoğul Gebelik

, kimileri için sevindirici, kimileri içinse istenmeyen bir durumdur. Ancak öncesi iyi bakım ve uygun yardımla ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden kolayca gelinebilir.

En sık rastlanan çoğul , doğumudur. Ancak bir batında on ço­cuk doğuran kadınlar bile vardır. Ne var ki, tüm bebeklerin yaşayabildiği çoğul gebelik rekoru, 1974’te Güney Afrika’da doğan altızların annesine aittir.

İstatistiklere göre, her 50-150 gebelik­te bir ikiz doğum görülür. Bu, babanın da ırkına bağlı olarak afrikalı kadınlarda en yüksek, doğu toplumlarındaki kadılarda ise en düşük oranda ikiz doğurmak­tadırlar. Üçüz olasılığı 8.000 doğumda bir, dördüz olasılığı 700.000’de birdir.

cogul-gebelik

Çoğul Gebeliğin Nedenleri

Çoğul gebelik iki biçimde gelişebilir. Biri döllenen yumurtanın yarıya bölü­nerek (monozigotik) oluşturmasıdır; bu yarılar yeniden bö­lünerek üçüz ve daha çok sayıda bebek oluşturabilir.

Bir başka türü ise, ovülasyon (yu­murtlama) sırasında birden çok yumur­tanın rahme inmesi ve her birinin ayrı bir sperm tarafından döllenmesidir.

Ayrı yumurtalardan doğan ikizlere “” (dizigotik) denir; da­ha sık görülürler; oluşumlarını kalıtım, ırk, annenin yaşı ve doğum sayısı etki­ler. Sözgelimi, başka etkenler yoksa, kırkına yaklaşmış dört çocuklu bir ka­dının; 20 yaşlarında, ilk kez doğum ya­pacak bir kadına oranla ikiz doğurma olasılığı daha yüksektir. İkizlerin sık gö­rüldüğü ailelerde, bu genleri genellikle anne taşır. Yine genellikle bir kuşak at­layarak gerçekleşirler. Yani, çiftyumur­ta ikizlerinin (dizigotik) çocuklarından çok, torunlarının ikiz olma olasılığı yük­sektir.

Birden çok yumurtanın döllenmesi, kısırlık tedavisinde kullanılan ve rahme birden fazla yumurta düşmesine neden olan ilaçlar alan kadınlarda da görülür.

Organ aktarımı (transplantasyon) cer­rahisinin gelişmesi, çoğul gebeliğin na­sıl oluştuğunun anlaşılmasını önemli kıl­mıştır. Aynı yumurtanın bölünmesi so­nucu oluşan çocukların cinsiyeti, kan grubu ve fiziksel özellikleri aynıdır. Bu nedenle aynı yumurta ikizleri arasında yapılacak böbrek ya da kemik iliği ak­tarımı başarılı olur. Buna karşılık, çift­ yumurta ikizleri, ayrı yıllarda doğan kardeşler kadar farklıdırlar.

Çoğul Gebelik

Kısırlık tedavisinden sonra gelişen ge­beliklerde, çoğul gebelik olasılığı göz önünde bulundurulur. Öteki durumlar­da ise, doktora birden çok bebek olası­lığını düşündüren belirtiler vardır. Ra­him normalden büyük olabilir, aşırı sabah kusmaları ya da aşırı kilo alma gö­rülebilir. İlk tam hastanede uygulana­cak yöntemlerle doğrulanır.

Çoğul gebeliğin en önemli sorunların­dan biri, erken doğum ve bebeklerin za­yıf olmasıdır. Bu nedenle, tanının erken konması ve bebeklerin gebelik süresin­ce gereğince beslenmesi önemlidir.

Bütün gebe kadınlar kanlarındaki de­mir düzeyini sürekli kontrol ettirmelidir­ler, birden çok bebeğin tek bir anne ta­rafından beslendiği çoğul gebeliklerde bu daha da büyük önem kazanmakta­dır. Doktor denetiminde demir, vita­min, folik asit ve protein alınmalıdır. Gebelik boyunca annenin aldığı kilo, normal bir gebelikte alınması gereken­den yüzde 50 fazla olmamalıdır.

Birden çok çocuk taşıyan kadın, tan­siyonunun yükselmemesi için bol bol dinlenmelidir. Yatarak dinlenmek, ra­him boynunu etkileyen basıncı azaltır ve çocuğa daha çok kanın gitmesini sağlar.

Gebelik sırasında plasenta genellikle rahmin üst kesimine yerleşir, ancak bir­kaç dölüt söz konusu olduğunda, pla­sentalardan biri, “plasenta previa” de­nilen konumda, yani doğum kanalının ağzına yakın yerleşmiş olabilir. Bu yüz­den kanamaya dikkat edilmelidir. Ka­nama olursa doktor, anne adayının ya­takta kalmasını gerekli görebilir. Kadın gebeliğini evinde yatarak geçirecek ko­şullara sahip değilse, hastane bakımı ge­rekir.

Dölütler, sayıları ne kadar çoksa o kadar küçük olacaklarından, annenin düzenli denetime gitmesi büyük önem kazanır. Çoğul gebelikte kadın, on dör­düncü haftadan sonra iki haftada bir, yirmi dokuzuncu haftadan sonra ise her hafta doktor denetiminden geçmelidir.

Doğum

Her ne kadar doğum doğal bir olay­sa da, komplikasyonlar olabilmekte ve bu olasılık çoğul gebelikte artmaktadır. Bu nedenle doğum, çocuklara ve anne­ye gerekli bakımı yapacak, yeterli per­soneli olan bir hastanede yapılmalıdır.

Bebekler normale oranla daha küçük olduklarından doğum kanalından, kısa aralıklarla, peş peşe rahatlıkla geçebilir­ler.

Birden fazla bebek, bazı durumlarda sezaryen ameliyatı yapılmasını gerekti­rebilir. Rahim içindeki konumları doğu­ma uygun olmayabilir ya da rahim, do­ğumu gerçekleştirecek güçte kasılamayacak kadar gerilmiş olabilir.

Çoğul doğumdan sonra çocuklar, ku­vözler içinde özel bakım odalarında tu­tulurlar, ama anneleri yeterli gücü ka­zandığında gidip onları görür. Anne ile bebekleri arasındaki bu ilişki hastane personeli tarafından desteklenmelidir; aralarında bir sevgi bağının gelişmesi, ancak böyle sağlanabilir.

Eve Çıkış

Bebeklerin hepsi kuvözden aynı za­manda çıkacak kadar güçlü olmayabi­lir; bazısının haftalar ya da aylarca ku­vözde kalması gerekebilir. Bu durumda anne öteki bebek (ya da bebeklerle) evi­ne gider. Hastanede kalanları ayrıca zi­yaret etmek, anne-baba için yorucu ola­bilirse de, böylece ailenin kalabalıklaş­masına aşamalı olarak alışma fırsatını elde etmiş olacaklarından, durumun ya­rarlı olduğu bile söylenebilir.

Babanın yardımı çok değerlidir, yal­nızca bebekleri beslemekle, altlarını de­ğiştirmekle değil, zaman zaman duy­gusal yükün yaratacağı depresyonlar ge­çirebilecek olan karısıyla da ilgilenme­li, duygusal desteği esirgememelidir.

Oda ve beşikler önceden hazırlanmış olmalıdır.

Bebeklerin, gerektiğinde biberonla beslenebilmeleri için 24 saatlik mama­ları önceden hazırlanmalı ve ısıtılmak üzere buzdolabında saklanmalıdır. Bebeklerin birbirlerine enfeksiyon geçir­melerini önleme amacıyla, araç gereçle­rin sterilizasyonuna özellikle özen gös­terilmelidir.

Bebek bezleri ve gerekli eşyalar el altında bulundurulmalı ve böylece gerek­siz gidiş gelişler önlenmelidir. Gereke­cek bez ve giyeceklerin sayıları ürkütü­cü olabilir; ancak üretici firmalar top­tan alışverişleriniz için indirimli fiyatlar uygulayabilirler.

Evde kendinizi çaresiz hissedebilece­ğiniz zamanların olması da doğaldır. Bu durumda yakınlarınızdan yardım iste­meye çekinmeyin.

Çoğul Gebelikte Tanı

Ultrasonografi 6.-10. hafta 12.-16.hafta Dölüt keselerini ve sayılarını göste­rebilir, ancak sayı arttıkça saymak da zorlaşır, ikizleri gösterir.
Röntgen(önerilmez) 14.-16.hafta Birden çok dölüt iskeletini gösterir- anne şişmansa ve amniyos sıvısı faz­laysa ya da dölütlerden biri hareket ederse net görüntü vermez.
Laboratuvar (pek güvenilir değildir) 18.-24.hafta Anne kanındaki demir oranı normal­den çok düşüktür.
Dölüt kalp atımı 14. hafta 18.-20. hafta Elektronik olarak saptanabilir. Fötal stetoskop ile iki ayrı kalbin atı­şı duyulabilir.
Palpaşyon(rahmin dışarıdan elle muayenesi) 29. hafta Ancak bebekler yeterli büyüklüktey­se olanaklıdır.

İlk kez gebeyim ve üçüz doğuracağım söylendi. Bir bebekle nasıl baş edeceğimi bilemezken, üçüyle ne yapacağım?

Bütün anne adayları zaman zaman başaramayacakları kaygısına kapılırlar, hele birden fazla çocuk söz konusu olduğunda bu kaygının artması doğaldır. Belli bir hastane ve doktorla ilişki kurarsanız, birçok sorununuzu danışabilirsiniz.

“Endometrioz” adlı, rahmin içini kaplayan doku ile ilgili bir hastalık nedeniyle ilaç aldım. Birden çok bebeğimin olması söz konusu olabilir mi?

Bu pek olası değildir, çünkü size verilen dozun çok düşük olması gerekir. Kısırlık nedeniyle ilaç alınması durumunda bile bu olasılık, yüzde 8-10 arasındadır. Onun için, tasalanmayın.

Üçüzüm olacak, üçünü birden nasıl emziririm?

Yeterli sütünüz olduğu sürece pekala emzirebilirsiniz. Ancak yine de bebeklerinize süttozundan hazırlanmış mamalar da vermeniz gerekebilir.

İki bebeği aynı anda emzirirken üçüncüsünü kucağınızda biberonla besleyebilirsiniz. Önceden 24 saatlik bir program yaparsanız her bebeğin aynı oranda emzirilmesini sağlamış olursunuz.

http://www.nasilyap.net/birden-fazla-bebek-emzirme-teknikleri/

İkizimin olacağını söylediler. İkisine de aynı sevgiyi göstermem olanaklı mı, ya birini ihmal edersem?

Yerde emekleyerek, size doğru gelen iki çocuktan, hangisini daha önce kucağınıza alacağınıza karar vermek gerçekten de zordur. İlgi ve sevginizi eşit olarak paylaştırmaya özen gösterin. Kocanız da size yardımcı olmalıdır. Ama fazla tasalanmayın. Bebekleriniz size gerekli kolaylığı sağlayacaklardır. Birinin uyumak ya da yemek isteyeceği, böylece de sizin ya da kocanızın öteki ile oynayabileceği zamanlar olacaktır.

Dört çocuğu aynı anda nasıl taşıyabilirim, söz gelimi alışverişe gittiğimde ya da merdiven inip çıkarken?

Taşımak gerçekten bir sorun olmaktadır, ikiden fazla çocuk için bebek arabası yapılmamaktadır; birini de kucakta taşıdığınızı düşünsek, yine de dördüncüsü açıkta kalacaktır. Çocuk eşyası satan dükkanlara, özel bir araba ısmarlamayı deneyebilirsiniz.

Çoğul gebelikte rahmin fazlasıyla gerildiğini biliyorum. Karnımda çatlaklar kalacak mı?

Karındaki çatlaklar kişiden kişiye değişir; ancak çoğul gebeliklerde daha sık görülür. Şaşırtıcı olan, birden çok çocuk taşıyan kadın ile, bir çocuk taşıyan kadının karın büyüklüğü arasında çok büyük fark olmayışıdır. Çatlaklar fazla kilo alan kadınlarda olur, onun için şişmanlamamaya dikkat edin. Çoğul gebelikte bebekler genellikle normalden küçük olduğundan, pelvis tabanındaki kasların aşırı gerilmesi ve ileride idrar sızması ya da rahim sarkması olasılığı daha azdır. Yine de doğum sonrası egzersizleriyle kasları güçlendirmek gerekir.

Eğer ikizim ya da üçüzüm olursa, birinin ölme tehlikesi var mı?

Her gebelikte riskler vardır ve rahimde birden çok bebek olduğunda bu riskler artar. Rahimdeki dölüt sayısı arttıkça, bebekler de daha küçük ve zayıf olacaktır. Bu nedenle, gebelik döneminde daha özenli bir bakım ve düzenli doktor denetimi gereklidir. Bebek sayısı arttıkça annenin bedeni de daha çok zorlanacaktır; dolayısıyla çoğul gebelikte annenin aldığı protein, demir, folik asit ve vitaminleri artırmak gerekir. Düzenli aralıklarla gideceğiniz doktor, size bu konuda gereken bilgiyi verecektir.

Bu yazı 03 Ekim 2016 tarihinde yayımlandı ve bugüne kadar 1.175 defa okundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*